Depositum.

 • Depositum Udgør Daglig leje x 5. ( Eksempel pladevibrator 125kr pr dag x 5 = 625kr )
 • Dog altid minimum 300kr
 • Ved leje af flere maskiner/udstyr Betales der kun Begrænset Depositum. ( alt efter leje målets størrelse)
 • OBS faste kunder betaler IKKE depositum. ( leje mere end 5 gange eller efter aftale.)
 • Daglig leje over 200kr pr dag er depositum  x2

Forsikring.

 • Forsikringen koster 7% af leje beløbet pr dag. (Dog minimum 100kr pr leje periode)
 • Få ting er forsikrings fri, dette står inde under beskrivelsen på varen hvis den er det.
 • Forsikringen dækker Brand, Vandskade, Tyveri af enheden hvis den er lukket/låst forsvarligt inde og dette kan bevises.
 • Firmaer med Selv forsikring skal dokumentation på dette sendes ind til KE-TEK og gedkendes inden lejens påbegyndelse.
 • OBS Overstående dækker ikke hvis forbrugeren ødelægger enheden. Der vil blive opkrævet en selvrisiko fra 1000kr eller enden aftale indgået skriftlig.
 • ANMELDELSE:
  Det er en forudsætning for forsikringsdækning, at alle former for begivenheder/skader meddeles udlejer straks efter opdagelse med angivelse af
  skadesårsag/sted/dato osv. Anmeldelsesblanket kan rekvireres hos udlejer. Undladelse af at give meddelelse og/eller de nødvendige
  oplysninger udløser erstatning for det fulde tab. I tilfælde af brand, tyveri, hærværksskader og lign. skal dette straks og indenfor 24 timer efter opdagelse
  anmeldes til politiet. Det er en forudsætning for forsikringsdækning, at kvittering for anmeldelse til politiet bliver afleveret til udlejer.
 • Forsikringen omfatter ikke nogen former for driftstab, tidstab, avancetab, eller andre indirekte tab, og ej heller skader på lejers eller tredjemands ting, person
  eller ejendom. Forsikringen dækker ikke lejers transport af materiel, når lejer selv forestår denne. Bortkomst af materiel og hærværksskader der udelukkende
  rammer ruder/glas er ikke dækket, og erstattes derfor fuldt ud af lejer. Ligeledes er punkteringer og skader der alene rammer gummihjul/bælter undtaget fra
  forsikringen

Opstarts Gebyr. 

 • Udgøre altid 100kr pr leje periode
 • Dettes bruges til dækning af medarbejdernes løn samt vedligeholde og små reparationer af udstyret

Eksempel på leje af bajonetsav 40kr+ elhammer 50kr. (Uden depositum da dette kommer tilbage til kunden hvis det hele er leveret tilbage og er iorden)

 1. Dag = 100kr (opstarts gebyr) 40kr +50kr = 190kr. (+ forsikring 7% eller 100kr)
 2. Dag = 40kr + 50kr= 90kr. (+ forsikring 7% eller 100kr)
 3. Dag = 40kr + 50kr= 90kr. (+ forsikring 7% eller 100kr)
 4. Dag = 40kr + 50kr= 90kr. (+ forsikring 7% eller 100kr)
 5. OSV.
 6. Oven i priserne kommer kun Forsikring. 7% af det samlet beløb eller minimum 100kr for hele leje perioden. forbruget. I dette tilfælde mejsel slid/slibning og bajonetsav klinger. Priser finder du under Forbrugs materialer.

Selvrisikos størrelse orden.

BEREGNING AF TAB:
Ved tyveri og totalskade beregnes tabet svarende til nyværdi, når materiellet er mellem 0-5 år gammelt. Er materiellet mere end 5 år gammelt beregnes efter dagsværdi.

 • Enheder fra og til: 0-4000kr = 1000kr selvrisiko
 • Enheder fra og til: 4.000-25.000kr = 2.500kr selvrisiko
 • Enheder fra og til: 25.000-50.000kr = 5.000kr selvrisiko
 • Enheder fra og til: 50.000-150.000kr = 8.000kr selvrisiko
 • Enheder fra og til: 150.000-300.000kr = 14.000kr selvrisiko
 • Enheder fra og til: 300.000- OG OP  = 18.000kr selvrisiko

Evt Depositum er medregnet.

Betingelser :

Prisen/dagslejen er beregnet på 8 maskintimer pr dag. Køres der yderligere timer gælder dette for en dag. (Evt anden lejeform skal aftales inden opstart, eksempel 12 timer eller 24 timer pr dag.)

Afmeldelse af udstyr skal ske så ledes at udstyret er hos Ke-Tek senest kl 7 næste dag. Skal ske pr telefon eller ved levering på adressen.

Udstyr der afleveres uden for vores normale arbejdstid skal stilles foran porten i gavlen af Værksteds bygningen ved skiltet på porten “Indlevering af materiel”  (Tv overvågning)

Transport/ levering mm

Lejer henter og aflevere maskinen efter brug.

Transport afhentning/levering af maskine er på timeløn 350kr pr time, tur retur, af og pålæsning. Eller fast pris aftales.

Transport af værktøjs enheder som kan være i en bil er prisen 300kr pr time, tur/retur, af og pålæsning. Eller fast pris aftales.

Ved evt. leje af trailer eller biler skal kørekort  fremvises. Ke-tek tager ikke ansvar for om bilen må trække traileren, medmindre det er Ke-teks bil og trailer.

Hvis udstyret på nogen måde ødelægges eller går i stykker eller ridses/bules skal dette erstattes, samt punktering (tages forbehold for slid samt reklamation) Maskinen må laves af lejer/mekaniker eller via maskinens forsikring, dog kun af sagkøndig. Evt Hærværk eller tyveri af maskinen dækkes at forsikringen hvis regler er overholdt. Dækker forsikringen ikke er det lejer selv der betaler for udbedring. Ved misvedligeholdelse fakturaers yderligere

Betalingsbetingelserne er netto 14 dage, medmindre andet er aftalt.

Lejen omfatter ikke forbrug af el, vand eller varmeforsyning, ej heller
andre forbrugsmaterialer i forbindelse med anvendelsen.

Ethvert tilbud, overslag eller prisoplysning er maksimalt gældende i 2
uger og afgives altid med forbehold for salg eller udleje til anden side.

I tilfælde af manglende betaling, misligholdelse af det lejede eller anden
overtrædelse af lejeaftale og / eller lejebetingelser, er udlejer berettiget
til, for lejers regning, at hjemtage det lejede uden forudgående varsel.
Lejer hæfter derudover for den fulde aftalte lejesum, rengøring samt
eventuelle skader

For alle lejemål forudsættes en 5 dages arbejdsuge, hvor materiellet
benyttes op til 8 timer pr. dag, medmindre andet fremgår af
udlejningsprogrammet. Benyttes materiellet ud over 8 timer, debiteres
der for en ekstra lejedag. Hvis materiellet anvendes lørdage, søn- og
helligdage beregnes disse også som lejedage. Den daglige leje beregnes
for hele lejeperioden, uanset om det lejede faktisk benyttes.

Lejen omfatter ikke forbrugsmaterialer. Lejer bærer udgifterne hertil.

Ordren bortfalder i tilfælde af væsentlig hindring af levering hos udlejer,
men lejer kan ikke rejse krav af nogen art over for udlejer i den
forbindelse.

Opsigelse af lejemål fra lejer skal ske telefonisk med 1 dags varsel til
udlejers materielkonsulenter. Efter afmelding hæfter lejer for det lejede
indtil det afhentes.

For lejemål med fører beregnes efter maskinførerens dagsrapport, som
dagligt kvitteres af lejer. Dog beregnes der for minimum 8 timer dagligt.
Skurpenge og overtid betales efter gældende regler i overenskomsten, og
øvrige regler og vilkår er gældende.

Hvis lejer selv afhenter materiellet, så påbegyndes lejen på den aftalte
dag for afhentningen af materiellet

Såfremt lejer selv returnerer materiellet, så skal dette være tilbageleveret
senest kl. 08.00 på en hverdag, hvis der ikke skal beregnes leje for den
pågældende dag.

Det lejede materiel må kun anvendes til normalt brug og jævnfør
producentens anvisninger.

Lejer må ikke uden forudgående tilsagn foretage reparation, modifikation,
ændring eller ombygning af det lejede materiel.

Lejer er forpligtet til at foretage forskriftsmæssig vedligeholdelse af det
lejede materiel i henhold til udleveret manual samt foretage slutrengøring
af materiellet, herunder tømning af vandsystem og toilet, før det
returneres til udlejer. Lejer bærer omkostningerne hertil.

I tilfælde af bortkomst, ødelæggelse m.v., samt manglende
tilbagelevering ved opsigelse af lejemålet, debiteres lejer efter
materiellets nyværdi.

Der må ikke ryges i udlejers materiel. En overtrædelse heraf vil medføre
ekstra udgift til rengøring.

Efter returneringen af det lejede materiel på udlejers plads udfører udlejer
et eftersyn af materiellet. Konstateres der herved skader underrettes lejer
hurtigst muligt herom, således at denne kan besigtige skaden, før en
reparation påbegyndes, så det lejede kan føres tilbage til den stand, som
det havde på udlejningstidspunktet (om forsikringsdækning jfr. nedenfor).
Lejer betaler fuld leje i reparationstiden.

 Forfaldstid og renter

Forfaldsdatoen fremgår af fakturaen.

Udlejer kan forlange depositum og leje forudbetalt ved aftalens indgåelse.
Efter returnering af materiellet fremsender udlejer faktura på skyldig leje
samt eventuelle skader og rengøring.
Efter forfaldsdato påløber der 2 % i rente pr. påbegyndt måned samt
gebyrer, morarente og kompensationsgebyr i henhold til renteloven, som
betales af lejer

Lejer er forpligtet til at holde udlejer orienteret om det lejede materiels
placering.

Lejet materiel må ikke udføres af Danmark uden skriftlig samtykke fra
udlejer.

Lejer må ikke udleje eller flytte det lejede materiel til 3. person uden
udlejers skriftlige godkendelse

Lejer overtager ansvaret for det lejede ved afhentning på udlejers lager
eller, hvor det er aftalt, ved levering på den aftalte adresse. Er det
særskilt aftalt, at udlejer skal foretage montage anses leveringen for sket,
når montagen er afsluttet. Ansvaret for det lejede går tilbage til udlejer,
når det lejede er tilbageleveret til udlejers adresse

For lejemål med fører har lejer ansvaret for at arbejdet udføres sikkert og
sundhedsmæssigt forsvarligt. Lejer har den fulde instruktionsbeføjelse og
er dermed ansvarlig for evt. skader/fejl, som opstår under arbejdet. Lejer
er forpligtet til at holde udlejer skadesløs for krav rejst af 3. mand.

Lejer er forpligtiget til at kontrollere det lejede materiels tilstand og
funktionalitet umiddelbart ved modtagelsen. Hvis der konstateres skader, fejl
eller andre mangler, så skal dette straks og inden ibrugtagning skriftlig
kommunikeres til udlejer. Indsigelser modtaget senere tages ikke til følge.
Mens det lejede er i lejers varetægt, er lejer ansvarlig for, at det lejede
materiel er placeret og anvendes sikkerhedsmæssigt forsvarligt og i
overensstemmelse med gældende lovgivning.
Lejer påtager sig i lejeperioden enhver risiko og ethvert ansvar for det lejede.

Lejer er endvidere ansvarlig for det lejede materiel på enhver måde, herunder
for hændelig undergang, hærværk, tyveri eller lignende.
Lejer er forpligtet til at have læst instruktionsmanualen og følge denne.
Lejer er forpligtiget til at sikre, hvor det er påkrævet jævnfør lovgivningen, at
føreren af det lejede har et gyldigt førercertifikat.
Lejer bærer til enhver tid risikoen for skader på overfladebelægninger,
tilkørselsveje, installationer under belægninger og veje samt lignende.

§ 10 Udlejers rettigheder

Udlejer skal til enhver tid have ret til at inspicere det udlejede materiel.
Lejemålet kan af udlejer opsiges med 1 uges varsel.
Opsigelse kan ske uden varsel i tilfælde af lejers misligholdelse af
lejeaftalen. I denne forbindelse kan udlejer ved egen foranstaltning
afhente det lejede materiel, og alle omkostninger i forbindelse hermed
påhviler lejer.

Maskinen leveres fuld tanket. Ved mangel af brændstof regnes der 10kr pr manglende liter.

Når maskinen er færdig, eller lejer ønsker lejen forlænget skal Kasper Enevoldsen 28944907 Eller Claus Van 20447579  fra Ke-Tek kontaktes. Maskine forventes afleveret i samme rengjorte stand som modtaget (rentgjort, smurt mm. Hvis maskinen ikke er rentgjort og smurt ved afhentning/ Aflevering bliver gjort på timeløn af 350kr pr time.

Ke-Tek eller forsikringen dækker IKKE skader der forvoldes af maskinen/udstyret i forbindelse med lejen udført af kunde mv. (Fx: kabler skader, bygnings skader , andre køretøjer, person skader mm.)

Vedligeholdelse:

 • Smøres 2 gange daglig. (Hammer hver anden time 5-15tryk med kobberfedt)
 • Olie og vand tjekke hver dag inden start af maskinen.

Alle priser er UDEN moms (+25%)

Luk menu
×